Obwieszczenie Państwowych Wód Polskich. Znak: KR.ZUZ.4.4210.51.2022.ES

Wersja do druku

                                                                                                                                                                          Sandomierz, 15.03.2022 r.

KR.ZUZ.4.4210.51.2022.ES
 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 389 pkt 6, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a) oraz art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, w związku z art. 16 pkt. 65 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku z dnia 22.02.2022 r. (data wpływu 25.02.2022 r. do Zarządu Zlewni w Sandomierzu) Gminy Busko Zdrój z siedzibą przy Al. Mickiewicza 10 28 – 100 Busko Zdrój; za pośrednictwem pełnomocnika Pana Rafała Bzducha, wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. rowu, w celu przeprowadzania czystej wody ze źródła do cieku „Dopływ spod Widuchowej”.

Zasięg obejmuje działki ewidencyjne o nr:

1210, 1134/3, 638, 1434, 1431, 1436 i 1437 obręb 0005 Widuchowa, msc. Widuchowa, jednostka ewidencyjna: 260101_5 Busko – Zdrój – obszar wiejski, gm. Busko-Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie.
Ponieważ liczba stron w postępowaniu wynosi przeszło 10, w trybie art. 49 Kpa strony zostaną zawiadomione o tym etapie postępowania poprzez Obwieszczenie.

Dlatego zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek, odpisów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia (poprzez Obwieszczenie).

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a; 27-600 Sandomierz, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. Nr 1, w godzinach pracy Zarządu (poniedziałek – piątek, 7:00-15:00). Sprawę prowadzi pani Ewa Sieradzka (telefon 12/ 62 84 260) a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Ponadto informuje się, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Sandomierzu, Urzędzie Miasta i Gminy Busko Zdrój i Starostwie Powiatowym w Busku oraz na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej ww. urzędów.

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Informacja została zamieszczona na stronie internetowej https://wodypolskie.bip.gov.pl


Załączone pliki:

Obwieszczenie KR.ZUZ.4.4210.51.2022.ES
(Obwieszczenie KR.ZUZ.4.4210.51.2022.ES.pdf - 791.246 KB) Data publikacji: 2022-03-23 14:03:24 Redaktor: Aneta Gołąb
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 21674

Wprowadził(a) do systemu: Pałys Mariusz, data: 2022-03-23 13:31:46
Opublikował(a): Pałys Mariusz, data publikacji: 2022-03-23 13:32:04
Ostatnia zmiana: Aneta Gołąb, data: 2022-03-23 13:59:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony