Deklaracja dostępności

Wersja do druku

 


Wstęp Deklaracji:

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku -Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie strony internetowej www.pzd.busko.com.pl

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2006-07-12
Data ostatniej istotnej aktualizacji:2021-03-02

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne:
•    Część dokumentów opublikowanych na stronie jest w postaci skanu. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
•    Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
•    filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
•    filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
•    formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-11
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Pałys, sekretariat@pzd.busko.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 370 16 46. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek biurowy Powiatowego Zarządu Dróg jest zlokalizowany w miejscowości Wełecz 146, jest częściowo dostępny architektonicznie dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Budynek jest parterowy, w części dostępnej dla interesantów jest dostępny dla osób niepełnosprawnych
Na parkingu przy budynku wyznaczone zostały miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Drzwi i przejścia posiadają odpowiednią szerokość. Drzwi wejściowe posiadają mechanizm automatycznego zamykania co może stanowić utrudnienie dla osób z dysfunkcją ruchu.
Do budynku oraz wszystkich pomieszczeń biurowych można wejść z psem towarzyszącym.
Łazienki nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.